Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế

  – Truy cập vào hệ thống phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) tại địa chỉ https://laphoadon.gdt.gov.vn qua trình duyệt website, sử dụng chứng thư số để đăng ký tham gia hệ thống tại website này. – Trong vòng 03…