Thơ về “Dân Kế Toán”

  Ta quen nhau cũng gần hai niên độ. Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh. Tình yêu đâu là tài sản hữu hình. Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng.   Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán. Cứ ngỡ tình…