Hướng dẫn đăng ký tài khoản thuế điện tử cho doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký tài khoản thuế điện tử cho doanh nghiệp (mới nhất năm 2019) Sau khi đăng ký các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ được sở kế hoạch đầu tư sở tại cấp giấy phép đăng ký kinh…