Tối ưu chi phí vận hành dựa trên dữ liệu lịch sử

VCS-iML là giải pháp trong việc sử dụng các dữ liệu vận hành giám sát ATTT trong lịch sử để gợi ý và tự động ra quyết định giúp lọc bỏ các cảnh báo phát hiện nhầm (false positive), giúp giảm tải cho việc vận hành việc giám sát sự cố tại VCS.